خدمات و محتويات این سايت براى استفاده شخصى و غير تجارى مشتریان عرضه شده است. كاربران متعهد هستند که در دسترسی به سايت فروشگاه اینترنتی سی سی نی نی (SiSiNiNi) مقاصدی خارج از حوزه سفارش اینترنتی کالا را دنبال نکنند.

كاربران هنگام سفارش كالا ملزم می باشند اطلاعات صحيح كامل را در پایگاه درج کنند. بديهي است کاستی یا نادرستی اطلاعات مانع تکمیل درست و به موقع سفارش خواهد شد.